Home » Movement » “วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการอ้างอิง และกำหนดออก

“วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการอ้างอิง และกำหนดออก

ISSN : 2697-4681

E-ISSN : 2697-469X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • รายการอ้างอิง เป็น ภาษาอังกฤษ
 • กำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
 • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

  ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 เป็นต้นไป

  ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •