Home » Movement » “วิสัญญีสาร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วิสัญญีสาร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0857-1287

E-ISSN : 2697-5696

ชื่อวารสารภาษาไทย : วิสัญญีสาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : The Thai Journal of Anesthesiology

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง เป็น รศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •