Home » Movement » “วารสารศูนย์อนามัยที่ 9” แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการระบุฉบับที่ของวารสาร

“วารสารศูนย์อนามัยที่ 9” แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการระบุฉบับที่ของวารสาร

ISSN : 2673-088X

E-ISSN : 2697-3871

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Regional Health Promotion Center 9 Journal

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการระบุฉบับที่ของวารสารให้เป็นไปตามรูปแบบสากล โดยมีกำหนดออก 3 ฉบับ/ปี ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •