Home » Movement » “วารสารบัณฑิตวิจัย” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารบัณฑิตวิจัย” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 2229-2756

E-ISSN : 2651-1401

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตวิจัย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Graduate Research

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยนผู้ช่วยบรรณาธิการ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี รังสีชัชวาล เริ่มตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
 • ปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) จากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน ในลักษณะไม่ทราบชื่อผู้ประเมินและไม่ทราบชื่อผู้เขียน (Double-blind Peer Review) เริ่มตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
 • การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บทความวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
 • ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 6 กันยายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •