Home » Movement » “วารสารนักบริหาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร

“วารสารนักบริหาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร

E-ISSN : 2651-0960

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารนักบริหาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Executive Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลง บรรณาธิการฝ่ายจัดการ และบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ต้ังแต่ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมี รศ.ดร. รสชงพร โกมลเสวิน เป็นบรรณาธิการบริหาร

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •