Home » Movement » “วารสารแพทย์นาวี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และสังกัดของกอง บ.ก.

“วารสารแพทย์นาวี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และสังกัดของกอง บ.ก.

ISSN : 0125-6971

E-ISSN : 2672-9555

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารแพทย์นาวี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Royal Thai Navy Medical Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและสังกัดของกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ นาวาเอก นพ. เรวัตร กิจณรงค์ เป็น นาวาเอก สุเชษฐ ตรรกธาดา

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •