Home » Movement » “วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

“วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ISSN : 2286-9581

E-ISSN : 2697-4703

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : NRRU Community Research Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • วารสารฯ จะเริ่มดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 • ดำเนินการคัดเลือกสาขาย่อย ตาม Aims and Scope ของวารสาร
 • ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบทความ ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
 • ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •