Home » Movement » “วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 0125-8958

E-ISSN : 2697-6498

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Songklanagarind Journal of Nursing

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • ปรับวัตถุประสงค์ของวารสาร
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 4 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
 • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

  ตั้งแต่ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 เป็นต้นไป

  ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •