Home » Movement » “วารสารพัฒนาสังคม” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารพัฒนาสังคม” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0859-2667

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพัฒนาสังคม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Social Development

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ อาจารย์ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ เป็น ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •