Home » Movement » “วารสารพิฆเนศวร์สาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารพิฆเนศวร์สาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 1686-7467

E-ISSN : 2651-141X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพิฆเนศวร์สาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Ganesha Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของวารสาร ตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 • ขอบเขตการตีพิมพ์บทความเผยแพร่ในวารสาร ตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 • ปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) จากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน
 • เปลี่ยนบรรณาธิการ จากเดิม รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาพ เป็น อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564
 • ปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 • ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •