Home » Movement » “วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” หยุดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ชั่วคราว

“วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” หยุดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ชั่วคราว

ISSN : 1686-6916

E-ISSN : 2673-0804

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Educational Administration Khon Kaen University

หยุดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ชั่วคราว

ตามหนังสือแจ้ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •