Home » Movement » “วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” แจ้งเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่ในวารสาร

“วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” แจ้งเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่ในวารสาร

ISSN : 2228-8473

E-ISSN : 2651-236X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Academic Journal Phranakhon Rajabhat University

แจ้งเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่ในวารสาร จาก 25 บทความ/ฉบับ เป็น 27 บทความ/ฉบับ ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0644.07/0167 ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •