Home » Movement » “วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 1513-9514

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Education Thaksin University

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ เป็น ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิพงศ์

ตามหนังสือที่ อว 8205.01/0370 ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •