Home » Movement » “วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

E-ISSN : 2773-8817

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Health Science Journal of Thailand

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 3 ฉบับ/ปี เป็นปีละ 4 ฉบับ/ปี ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 8206.04/0477 ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •