Home » Movement » “วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” แจ้งเปลี่ยน ISSN

“วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” แจ้งเปลี่ยน ISSN

ISSN (เดิม) : 1686-0632

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Sakon Nakhon Graduate Studies Journal

แจ้งเปลี่ยน ISSN ดังนี้

ISSN (ใหม่) : 2774-0420

ตามหนังสือที่ อว 0621.12/1309 ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน, อีเมลแจ้ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •