Home » Movement » “วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 1905-2383

E-ISSN : 2651-0863

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Yala Rajabhat University

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ เป็น ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •