Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนบทความ

“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนบทความ

ISSN : 2392-5523

E-ISSN : 2730-1923

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University

แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนบทความ จากเดิมปีละ 6-8 บทความ/ฉบับ เป็น ปีละ 4-8 บทความ/ฉบับ

ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0640.4.1/0137 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564, อีเมลแจ้ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •