Home » Movement » “วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 1905-2421

E-ISSN : 2651-1592

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Economics and Business Administration Journal Thaksin University

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ เป็น ผศ.ดร.อนุวัต สงสม
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
 • ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
  ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
  ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม
  ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 • ปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) จากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน
 • ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ อว.8205.07/1391 ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564, อีเมลแจ้ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •