Home » News/Announcements » ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” (อบรมออนไลน์)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” (อบรมออนไลน์)

ตามที่ศูนย์ TCI ได้ขอความร่วมมือให้วารสารดำเนินการบันทึกข้อมูลของบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2564 เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยใช้ระบบ Fast-track Indexing โดยบรรณาธิการวารสารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวารสาร และ TCI จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและนำข้อมูลเข้าสู่ฐาน TCI ต่อไปนั้น

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ TCI ตรวจสอบข้อมูลบทความที่บันทึกเข้ามาในระบบ Fast-track Indexing พบว่า วารสารบันทึกข้อมูลบทความไม่ถูกต้อง จึงนำมาสู่การประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการบันทึกข้อมูลบทความเข้าระบบ Fast-track Indexing ผ่านระบบ ZOOM
การอบรมฯ จัดเป็น 2 รอบ ได้แก่

  • รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • รอบที่ 2 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ท่านสามารถลงทะเบียนแบบออน์ไลน์เพื่อเข้าร่วมอบรมได้ ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564 เท่านั้น หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าวารสารของท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ : คุณวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย โทร. 02-4708647

หมายเหตุ* : อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom, ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม, ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Fast-Track Indexing ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)”

หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการบันทึกข้อมูลผ่าน ระบบ Fast-Track Indexing
09.00 – 09.10 น. แนะนำระบบ Fast-Track Indexing
– ที่มาของระบบ และ ความสำคัญของข้อมูลบทความ
– การเชื่อมต่อข้อมูลบทความผ่าน ระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) > Fast-Track Indexing > TCI Database
09.10 – 11.00 น. วิธีการและขั้นตอนการบันทึกข้อมูล Fast-Track ผ่านระบบ Thai Journal Online (ThaiJO)
– ขั้นตอนการทำงาน
– ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา
11.00 -11.30 น. วิธีการและขั้นตอนการบันทึกข้อมูล Fast-Track แบบกรอกด้วยตนเอง Key-in
– ขั้นตอนการทำงาน
– ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา
11.30 – 11.45 น. วิธีการและขั้นตอนการบันทึกข้อมูล Fast-Track แบบหมายเลขบทความ EID-SCOPUS
– ขั้นตอนการทำงาน
– ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา
11.45 – 12.00 น. ถาม-ตอบ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •