Home » Movement » “วารสารศิลปการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารศิลปการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

E-ISSN : 2630-0427

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศิลปการจัดการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Arts Management

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 3 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ วส. 2564/69 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564, อีเมลแจ้ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •