Home » Movement » “วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

E-ISSN : 2651-0553

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Primary Care and Family Medicine

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 3 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 มกราคม – มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ ว.บ.ค 031/2564 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564, อีเมลแจ้ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •