Home » Movement » “วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 2350-9864

E-ISSN : 2586-9744

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Economics and Management Strategy

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

จำนวนบทความวิจัย และ/หรือบทความวิชาการ : 8-15 บทความ/ฉบับ

ยกเลิกการเผยแพร่บทวิจารณ์หนังสือ

ตามหนังสือที่ อว 6503.06/10636 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564, อีเมลแจ้ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •