Home » Movement » “วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์” แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร

“วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์” แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร

ISSN : 2287-0482

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of The Way Human Society

แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร โดยดำเนินการตีพิมพ์ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 เป็นฉบับสุดท้าย

ตามหนังสือที่ อว 0606/4940 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •