Home » Movement » “วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ” แจ้งปรับเพิ่มอัตราค่าตีพิมพ์

“วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ” แจ้งปรับเพิ่มอัตราค่าตีพิมพ์

ISSN : 0857-4677

E-ISSN : 2651-1606

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Payap University Journal

แจ้งปรับเพิ่มอัตราค่าตีพิมพ์ ดังนี้

 • กรณีเป็นนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพคนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 • กรณีเป็นบุคคลภายนอกคนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
 • ตั้งแต่วารสารปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

  ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •