Home » Movement » “วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

E-ISSN : 2773-8817

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Health Science Journal of Thailand

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 8206.04/0022 ณ วันที่ 17 มกราคม 2565, อีเมลแจ้ง ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •