Home » Movement » “วารสารสุทธิปริทัศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารสุทธิปริทัศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 2730-2709

E-ISSN : 2730-2717

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสุทธิปริทัศน์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Suthiparithat Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • ปรับอัตราค่าธรรเนียมการตีพิมพ์ จากเดิม 4,500 บาท เป็น 5,000 บาท
 • จำนวนผู้ประเมินบทความ จากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน
 • ปรับปรุงกองบรรณาธิการวารสาร
 • ปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาวารสาร
 • ปรับปรุงจริยธรรมการตีพิมพ์วารสาร
 • ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ ฝวจ.0501(1)/0101 ณ วันที่ 12 มกราคม 2565, อีเมลแจ้ง ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •