Home » Movement » “วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 2697-6161

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Legal Entity Management and Local Innovation

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงหน่วยงานเจ้าของวารสาร จากเดิม สถาบันนวัตกรรมและการวิจัย เป็น เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์
 • เปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อวารสาร 08-4147-6164
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์ จากเดิมปีละ 6 ฉบับ เป็นปีละ 12 ฉบับ ดังนี้
 • ฉบับที่ 1 มกราคม
  ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์
  ฉบับที่ 3 มีนาคม
  ฉบับที่ 4 เมษายน
  ฉบับที่ 5 พฤษภาคม
  ฉบับที่ 6 มิถุนายน
  ฉบับที่ 7 กรกฎาคม
  ฉบับที่ 8 สิงหาคม
  ฉบับที่ 9 กันยายน
  ฉบับที่ 10 ตุลาคม
  ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน
  ฉบับที่ 12 ธันวาคม

  ตามหนังสือที่ นบท.512/2564 ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564, อีเมลแจ้ง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •