Home » Movement » “วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก.

“วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก.

ISSN : 0859-3485

E-ISSN : 2673-0502

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Manutsayasat Wichakan

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง เป็น ผศ.รัตนพล ชื่นค้า

ตั้งแต่ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

ตามหนังสือที่ อว 6501.0701/0045 ณ วันที่ 7 มกราคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 7 มกราคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •