Home » News/Announcements » ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง “แนะนำระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง “แนะนำระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่”

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ ThaiJO2.0 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ความทราบแล้วนั้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้มีการอัปเดทระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งเมนูการใช้งานและการจัดการข้อมูลวารสารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ผู้ใช้งานติดปัญหาในการใช้งานระบบใหม่นี้

ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญบรรณาธิการวารสารหรือผู้ดูแลวารสารในระบบ ThaiJO เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง “แนะนำระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่” การประชุมฯ จัดเป็น 4 รอบ รอบละไม่เกิน 250 ท่าน ได้แก่

วันที่

เวลา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 256509.00-12.00 น.
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 256513.00-16.00 น.
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 256509.00-12.00 น.
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 256513.00-16.00 น.

โปรดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมที่ลิงก์ https://bit.ly/348AqE0 ภายในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมฯ

กำหนดการประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
เรื่อง “แนะนำระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่”
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
รอบเช้า

เวลา

กิจกรรม

09.00-09.15 น.

กล่าวนำ

โดย ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์

09.15-10.00 น.

แนะนำระบบผู้ใช้ในระบบ ThaiJO และการปรับแต่งเว็บไซต์

โดย คุณศารทูล คัมมกสิกิจ

10.00-10.30 น.ถาม-ตอบ
10.30-10.45 น.—- พักเบรก —-
10.15-11.30 น.

แนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆ ในระบบ ThaiJO และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

โดย คุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย

11.30-12.00 น.ถาม-ตอบ

รอบบ่าย

เวลา

กิจกรรม

13.00-13.15 น.

กล่าวนำ

โดย ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์

13.15-14.00 น.

แนะนำระบบผู้ใช้ในระบบ ThaiJO และการปรับแต่งเว็บไซต์

โดย คุณศารทูล คัมมกสิกิจ

14.00-14.30 น.ถาม-ตอบ
14.30-14.45 น.—- พักเบรก —-
14.45-15.30 น.

แนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆ ในระบบ ThaiJO และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

โดย คุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย

15.30-16.00 น.ถาม-ตอบ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •