Home » Activity » การประชุมตัวแทนบรรณาธิการจากโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project”

การประชุมตัวแทนบรรณาธิการจากโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project”

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ได้ประชุมออนไลน์ร่วมกับตัวแทนของบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสารในโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus (TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project)” ที่ใช้งานระบบ Editorial Manger (EM) จำนวนทั้งสิ้น 15 วารสาร (23 ท่าน) จาก วารสารในโครงการฯ ทั้งสิ้น 42 วารสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแชร์ประสบการณ์การใช้งานระบบฯ ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการใช้งานระบบฯ และข้อดี-ข้อเสียของระบบ โดยสัญญาการใช้งานระบบครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565 (2 ปี) และจะสิ้นสุดในอีก 3 เดือนข้างหน้า เนื่องจากศูนย์ฯ ได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาการใช้งานระบบ EM โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการใช้งานระบบในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาในการเรียกเชิญผู้ประเมิน (Reviewer) มาประกอบการตัดสินใจ ถึงแม้ว่าทางบริษัทจะมีข้อเสนอในการไม่มีการกำหนดเพดานในการรับจำนวน submission ให้ก็ตาม

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ โดยสรุปประเด็นได้ ดังนี้

1. บรรณาธิการวารสารยินดีที่จะใช้ระบบใหม่ที่เรียกว่า “EM Thailand” ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนามาจาก OJS และมีความเชื่อมั่นในทีมงานของ TCI และ NECTEC นอกจากนี้ ยังเป็นผลดีกับวารสารอื่น ๆ ของประเทศไทยที่จะสามารถใช้ระบบนี้ได้ด้วย

2. ถึงแม้ระบบ EM จะมีคลังข้อมูลของ Reviewer ให้เลือกเยอะก็ตาม Reviewer ส่วนใหญ่ที่วารสารเชิญ ส่วนใหญ๋จะปฎิเสธการตอบรับเป็นผู้ประเมินให้กับวารสาร

3. ระบบที่ EM แนะนำ Reviewer ไม่ตรงกับสาขาวิชาของบทความ

4. บรรณาธิการวารสารมีความกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลในระบบ EM มาสู่ ระบบ EM Thailand ทั้งนี้ ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ ได้ให้ความเชื่อมั่นกับวารสารและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ในการนี้ ศ.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จะหาแนวทางเพื่อให้ Reviewer ตอบรับเป็นผู้ประเมินมากขึ้น และเสนอให้แต่ละวารสารมีการให้คะแนนผู้ประเมิน หรือมีการเขียนจดหมายนำในการเชิญ Reviewer เช่น แจ้งว่า เขาประเมินดีมากในบทความที่แล้ว หรือ มี Certificate สำหรับผู้ประเมินในระดับดีมาก เป็นต้น ซึ่งอาจจะช่วยทำให้เขาตอบรับเป็น Reviewer ให้วารสารได้ อีกทั้ง ศ.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้แจ้งว่า อาจจะมีการจัดประชุมบรรณาธิการวารสารในโครงการฯ เพื่อสรุปผลโครงการฯ และให้ข้อมูลเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลจาก EM ของ Aries มาที่ EM Thailand ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และจะเชิญวารสารอย่างเป็นทางการต่อไป

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •