Home » Activity » การประชุม “โครงการการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 5

การประชุม “โครงการการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 5

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มีการประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok หรือเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ท่าน จาก 46 วารสารในโครงการฯ เพื่อรับทราบภาพรวมการดำเนินงานของโครงการวิจัยฯ และ สถานภาพการใช้งานระบบ Editorial Manager (EM) และ Reviewer Discovery/Publons ของแต่ละวารสารในการจัดการต้นฉบับและการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการวิเคราะห์ performance ของทุกวารสารในโครงการ รวมทั้งรับทราบแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยในโครงการฯ ปีที่ 2 โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลากิจกรรม
08.30-09.00ลงทะเบียน
09.00-09.30

ภาพรวมโครงการวิจัย

โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

09.30-10.15

สถานภาพการใช้งานระบบ EM และ Reviewer Discovery/Publons ของแต่ละวารสารในการจัดการต้นฉบับ และการเชิญ Reviewers

โดย คุณเมทินี พรหมสุรินทร์

10.15-10.45พักรับประทานอาหารว่าง และพักตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเรื่องโควิด
10.45-11.30

การวิเคราะห์ performance ของวารสารในโครงการ

โดย ดร. นงเยาว์ ศรีพรมสุข

11.30-12.00

ถาม-ตอบ

โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และทีม

12.00-13.30รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.15

ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ EM Thailand

โดย ดร. กริช นาสิงห์ขันธ์

14.15-14.45

แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณและเงื่อนไขการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยในโครงการฯ ปีที่ 2

โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ/ รศ. ธีระศักดิ์  หมากผิน

14.45-15.00

ถาม-ตอบ และปิดการประชุม

ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และทีม

15.00-15.30รับประทานอาหารว่าง

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •