Home » Movement » “วารสารเกษตรพระจอมเกล้า” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารเกษตรพระจอมเกล้า” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 0857-0108

E-ISSN : 2651-2203

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : King Mongkut’s Agricultural Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 4 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี มีบทความ 10/15 เรื่อง/ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือ ที่ อว 7005/0135 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565, อีเมลแจ้ง 24 กุมภาพันธ์ 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •