Home » Movement » “วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 2465-3705

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Phimoldhamma Research Institute

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 8031.1/18 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565, อีเมลแจ้ง 31 มกราคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •