Home » Movement » “วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2408-2430

E-ISSN : 2673-0588

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Criminology and Forensic Science

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา เปลี่ยนเป็น รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์

ตามหนังสือที่ ตช 0035.5/194 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565, อีเมลแจ้ง 9 กุมภาพันธ์ 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •