Home » Movement » “วารสารเซนต์จอห์น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารเซนต์จอห์น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0859-9432

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารเซนต์จอห์น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Saint Johns Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ดร.ธำรง รัตนภรานุเดช เปลี่ยนเป็น ดร.อาทิตยา จารุจินดา

ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565, อีเมลแจ้ง 9 กุมภาพันธ์ 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •