Home » Movement » “เชียงรายเวชสาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“เชียงรายเวชสาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 1906-649X

E-ISSN : 2697-3952

ชื่อวารสารภาษาไทย : เชียงรายเวชสาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Chiangrai Medical Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ตามอีเมลแจ้ง 15 มีนาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •