Home » Movement » “วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

E-ISSN : 2730-1672

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Educational Innovation and Research

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 3 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

ตั้งแต่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ วร.สนว./035 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565, อีเมลแจ้ง 28 กุมภาพันธ์ 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •