Home » Movement » “วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกองบ.ก.

“วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกองบ.ก.

ISSN : 0857-1791

E-ISSN : 2697-5459

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Education Prince of Songkla University

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ เป็น ผศ.ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ตามอีเมลแจ้งวันที่ 5 เมษายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •