Home » Movement » “วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

E-ISSN : 2773-9341

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Nursing and Health Research

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ดร.พิมพิมล วงศ์ไชยา เป็น ดร.อรัญญา นามวงศ์ ตั้งแต่ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ตามอีเมลแจ้งวันที่ 15 เมษายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •