Home » Movement » “วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย” แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษของวารสาร

“วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย” แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษของวารสาร

ISSN : 1906-7925

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Thai Red Cross Nursing Journal

แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อภาษาอังกฤษของวารสาร จากเดิม TRCN J เป็น TRC Nurs J

ตามหนังสือที่ สพศก. 901/2565 ณ วันที่ 21 เมษายน 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 21 เมษายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •