Home » Movement » “วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 2697-5955

E-ISSN : 2697-5963

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : CRRU Journal of Communication

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 3 ฉบับ/ปี เป็น 2 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
และจะเผยแพร่บทความไม่น้อยกว่า 6 บทความ/ฉบับ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0611.01/4102 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564, อีเมลแจ้งวันที่ 25 เมษายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •