Home » Movement » “วารสารญี่ปุ่นศึกษา” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร

“วารสารญี่ปุ่นศึกษา” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร

ISSN (เดิม) : 2697-648X

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : วารสารญี่ปุ่นศึกษา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Japanese Journal Studies

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร ดังนี้

ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Thammasat Journal of Japanese Studies

ตั้งแต่ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 67.50/79 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •