Home » Movement » “วารสารหาดใหญ่วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดทำวารสาร และกำหนดออก

“วารสารหาดใหญ่วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดทำวารสาร และกำหนดออก

ISSN : 1686-1868

E-ISSN : 2651-1614

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารหาดใหญ่วิชาการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Hatyai Academic Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดทำวารสาร โดยมี ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง เป็นบรรณาธิการวารสาร

เปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
 • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
 • ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ ม.ญ. 0077/2565 ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •