Home » Movement » “วารสารการเกษตรราชภัฏ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารการเกษตรราชภัฏ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 1686-5103

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการเกษตรราชภัฏ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Rajabhat Agriculture Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ อ.โดม หาญพิชิตวิทยา เป็น ผศ.ดร.จุฑามาศ สิทธิวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0626.01/579 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •