Home » Movement » “วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

E-ISSN : 2651-1932

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : RMUTSB ACADEMIC JOURNAL

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ เป็น ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน

ตามหนังสือที่ อว 0656.15/1059 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •