Home » Movement » “วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” แจ้งเลข E-ISSN

“วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” แจ้งเลข E-ISSN

ISSN : 1905-9922

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Education Mahasarakham University

แจ้งเลข E-ISSN : 2773-9252

ตามหนังสือที่ อว 0605.5(10)/128 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •