Home » News/Announcements » กำหนดวันประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2565

กำหนดวันประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2565

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) เปิดรับข้อมูลเพื่อการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลประเมินฯ ทางเว็บไซต์ของ TCI ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ*
บรรณาธิการวารสารจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทางอีเมลติดต่อของวารสารหลังจากวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •