Home » Movement » “วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารและกำหนดออก

“วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารและกำหนดออก

ISSN : 1513-7805

E-ISSN : 2586-9663

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : The Journal of Applied Science

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยนชื่อวารสาร
 • ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสาร Applied Science and Emerging Technology

  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Applied Science and Emerging Technology (JASET)

 • กำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
 • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

  ในการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 เรื่องข้างต้น จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ อว 7105/พิเศษ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •