Home » Movement » “ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0859-8185

ชื่อวารสารภาษาไทย : ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Phetchabun Rajabhat Journal

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง เป็น ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี

ตามหนังสือที่ อว 0618 สวพ/0040(65) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •