Home » Movement » “วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร” แจ้งปรับจำนวนบทความตีพิมพ์

“วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร” แจ้งปรับจำนวนบทความตีพิมพ์

ISSN : 0125-0507

E-ISSN : 2697-4770

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Agricultural Science Journal

แจ้งปรับจำนวนบทความตีพิมพ์ เป็น 6 บทความต่อฉบับ ตั้งแต่ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ ส.วก.ท. 19/2565 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565, อีเมลแจ้งวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •